ສະບາຍດີ, ຕອ້ງການຊື້ປະກັນໄພໃໝ່, ກະລຸນາເລືອກຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ, ເພື່ອຕໍ່ປະກັນໄພ, ໃສ່ເລກທີໃບສັນຍາເກົ່າຢູ່ບ່ອນນີ້:

ກະລຸນາໃສ່ເບີໂທລະສັບຂອງທ່ານ:
ກະລຸນາເລືອກແຜນປະກັນໄພ:
ຈໍານວນ:
ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດຂັ້ນພື້ນຖານ PA1

ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດຂັ້ນພື້ນຖານ PA1

ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ໃຫ່​ຍ

ລາຄາແຕ່ລະທາງເລືອກມີດັ່ງນີ້:
PA1 70,000KIP(-5%)=66,500KIP
PA2 100,000KIP(-10%)=90,000KIP
PA3 180,000KIP(-15%)=153,000KIP

ກະລຸນາເລືອກວິທີທີ່ຈະຊື້ທີ່ ເໝາະ ສົມທີ່ສຸດ:

ລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພັນ

ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດຂັ້ນພື້ນຖານ PA1: ແມ່ນປະກັນໄພທີ່ LVI ຈະຈ່າຍສິນທົດແທນໃຫ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພເກີດອຸປະຕິເຫດຍອ້ນ:
+ ອຸປະຕິເຫດທີ່ນຳໄປສູ່ການເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນທຸກພາກສວ່ນ.
+ ອຸປະຕິເຫດ ທີ່ເກີດຈາກການຊວ່ຍເຫຼືອຊີວິດຄົນ, ການປົກປອ້ງຊັບສິນຂອງລັດ ຫຼື ການເຂົ້າຮວ່ມການຕໍ່ຕ້ານກິດຈະກຳທີ່ຜິດກົດໝາຍ.
ເປົ້າໝາຍເຂົ້າຮວ່ມປະກັນໄພ: ພົນລະເມືອງລາວ, ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ອາໃສຢູ່ໃນລາວ ອາຍຸແຕ່ 18-65 ປີ
ທາງເລືອກການຄຸ້ມກັນ: ມີ 03 ທາງເລືອກການຄຸ້ມກັນ PA1, PA2, PA3 ລາຍລະອຽດຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄ່າທຳນຽມດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດຂັ້ນພື້ນຖານ PA1

ຜະລິດຕະພັນ ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດອື່ນໆ

ວິທີການຊື້ປະກັນໄພ LVI

ຊື້ອອນໄລນ on ໃນ website ນີ້ ຫຼື ຕິດຕໍ່ສາຍດ່ວນ 1465 ຫຼືຊື້ຜ່ານແອັບ Apps ມືຖື BCEL One, LVB DigiBank, U-Money

ຊື້ຜ່ານແອັບ BCEL One

ຂັ້ນຕອນທີ 1:ເຂົ້າສູ່ລະບົບ BCEL One
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ເລືອກປະກັນໄພ LVI
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ເລືອກຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພ

ຊື້ຜ່ານ LVB DigiBank

ຂັ້ນຕອນທີ 1:ເຂົ້າສູ່ລະບົບ LVB DigiBank
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ເລືອກປະກັນໄພ LVI
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ເລືອກຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພ

ຊື້ຜ່ານແອັບ U-Money

ຂັ້ນຕອນທີ 1:ເຂົ້າສູ່ລະບົບ U-Money
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ເລືອກປະກັນໄພ LVI
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ເລືອກຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

LVI ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Hotline: 1465

Mobile /Whatsapp: 02023344666

Email: lvi@laovietinsurance.com

ທີ່ຢູ່: ບ້ານດອນແດງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

LVI ສາຂາພາກເໜືອ

Hotline: 1465

Mobile /Whatsapp: 02092169666

Email: lvi@laovietinsurance.com

ທີ່ຢູ່: ບ້ານ ນາສຳພັນ, ນະຄອນຫລວງພະບາງ

LVI ສາຂາພາກໃຕ້

Hotline: 1465

Mobile /Whatsapp: 02098717666

Email: lvi@laovietinsurance.com

ທີ່ຢູ່: ບ້ານ ໂພນກຸງ, ນະຄອນປາກເຊ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ

ກະລຸນາໃສ່ເບີໂທລະສັບຂອງທ່ານ
LVI ສໍານັກງານໃຫຍ່ LVI ສໍານັກງານໃຫຍ່

LVI ສໍານັກງານໃຫຍ່
Mobile /Whatsapp:02091456356
Email: lvi@laovietinsurance.com
ທີ່ຢູ່: ຊັ້ນສາມ ຕຶກທະນາຄານລາວ -ຫວຽດ , ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ