ສະບາຍດີ, ຕອ້ງການຊື້ປະກັນໄພໃໝ່, ກະລຸນາເລືອກຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ, ເພື່ອຕໍ່ປະກັນໄພ, ໃສ່ເລກທີໃບສັນຍາເກົ່າຢູ່ບ່ອນນີ້:

ກະລຸນາໃສ່ເບີໂທລະສັບຂອງທ່ານ:
ກະລຸນາເລືອກແຜນປະກັນໄພ:
ຈໍານວນ:
ປະກັນໄພສຸຂະພາບຂັ້ນສູງ CARE2
ແຖມເສື້ອຢືດ LVI ທັນທີ

ປະກັນໄພສຸຂະພາບຂັ້ນສູງ CARE2

ສຳລັບບຸກຄົນ ແລະ ຄອບຄົວ

ລາຄາແຕ່ລະທາງເລືອກມີດັ່ງນີ້:
CARE1 290,000KIP(-10%)=261,000KIP
CARE2 610,000KIP(-10%)=549,000KIP
CARE3 1,565,000KIP(-10%)=1,408,500KIP

ກະລຸນາເລືອກວິທີທີ່ຈະຊື້ທີ່ ເໝາະ ສົມທີ່ສຸດ:

ລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພັນ

ຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ: ແມ່ນພົນລະເມືອງຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ອາໃສຢູ່ລາວ, ອາຍຸຄົບ 06 ປີຈົນເຖິງ 50 ປີ. ຂອບເຂດການຄຸ້ມກັນ: Lao, Thailand, Vietnam (covid 19)
ການຮັບປະກັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ:
+ ສຳລັບບັນດາໂຮງໝໍທີ່ເຊັນສັນຍາຮວ່ມມືກັບ LVI ການກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດທີ່ບໍ່ນອນໂຮງໝໍ: ໃນເວລາທີ່ໄປກວດ ຫຼື ປິ່ນປົວພະຍາດ ລູກຄ້າກະລຸນາສະແດງໃບຢັ້ງຢືນປະກັນໄພທີ່ມີ QR Code ທີ່ LVI ອອກໃຫ້ເພື່ອຈະໄດຮັບການຄຸ້ມກັນຈາກ.
+ ສຳລັບໂຮງໝໍອື່ນໆ ຫຼື ການປິ່ນປົວນອນໂຮງໝໍ: ລູກກະລຸນາຊຳລະເງິນກອ່ນ ແລະ ສົ່ງໃບສະເໜີຂໍສິນທົດແທນໃຫ້ LVI ພາຍໃນ 30 ວັນ ນັບແຕ່ມື້ສິ້ນສຸດການປິ່ນປົວ.
ໄລຍະລໍຖ້າ: ແມ່ນໄລຍະເວລານັບແຕ່ມື້ຄຸ້ມກັນແຕ່ບັນດາເງື່ຶອນໃຂທີ່ກ່ຽວຂອ້ງຂອງປະກັນໄພບໍ່ໃດ້ຮັບການຄຸ້ມກັນ. ໃນກໍລະນີຕໍ່ສັນຍາແບບຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນຈະບໍ່ນຳໃຊ້ໄລຍະລໍຖ້າ:
+ ກໍລະນີອຸປະຕິເຫດ: ບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າ
+ ກໍລະນີເຈັບເປັນ, ເຈັບປ່ວຍ, ພະຍາດ: ກຳນົດເວລາລໍຖ້າ30 ວັນ
+ ກໍລະນີພະຍາດຮ້າຍແຮງ,ພະຍາດໄຂ້ປ່າ ແລະ ພະຍາດທີ່ເປັນມາກ່ອນແລ້ວ: ກຳນົດເວລາລໍຖ້າ 365 ວັນ
+ ກໍລະນີຖືພາ: 60 ວັນ ໃນກໍລະນີລຸລູກ, ແທ້ງລູກ, ປິ່ນປົວຮັກສາຄັນ ຕາມຄຳສັ່ງຂອງທ່ານໝໍ; 270 ວັນ ກ່ຽວກັບການເກີດລູກ
ທາງເລືອກການຄຸ້ມກັນ: ມີ 03 ທາງເລືອກການຄຸ້ມກັນ CARE1, CARE2, CARE3 ລາຍລະອຽດຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄ່າທຳນຽມດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ປະກັນໄພສຸຂະພາບຂັ້ນສູງ CARE2

ຜະລິດຕະພັນ ປະ​ກັນ​ໄພ​ສຸ​ຂະ​ພາບອື່ນໆ

ວິທີການຊື້ປະກັນໄພ LVI

ຊື້ອອນໄລນ on ໃນ website ນີ້ ຫຼື ຕິດຕໍ່ສາຍດ່ວນ 1465 ຫຼືຊື້ຜ່ານແອັບ Apps ມືຖື BCEL One, LVB DigiBank, U-Money

ຊື້ຜ່ານແອັບ BCEL One

ຂັ້ນຕອນທີ 1:ເຂົ້າສູ່ລະບົບ BCEL One
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ເລືອກປະກັນໄພ LVI
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ເລືອກຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພ

ຊື້ຜ່ານ LVB DigiBank

ຂັ້ນຕອນທີ 1:ເຂົ້າສູ່ລະບົບ LVB DigiBank
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ເລືອກປະກັນໄພ LVI
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ເລືອກຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພ

ຊື້ຜ່ານແອັບ U-Money

ຂັ້ນຕອນທີ 1:ເຂົ້າສູ່ລະບົບ U-Money
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ເລືອກປະກັນໄພ LVI
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ເລືອກຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

LVI ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Hotline: 1465

Mobile /Whatsapp: 02023344666

Email: lvi@laovietinsurance.com

ທີ່ຢູ່: ບ້ານດອນແດງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

LVI ສາຂາພາກເໜືອ

Hotline: 1465

Mobile /Whatsapp: 02092169666

Email: lvi@laovietinsurance.com

ທີ່ຢູ່: ບ້ານ ນາສຳພັນ, ນະຄອນຫລວງພະບາງ

LVI ສາຂາພາກໃຕ້

Hotline: 1465

Mobile /Whatsapp: 02098717666

Email: lvi@laovietinsurance.com

ທີ່ຢູ່: ບ້ານ ໂພນກຸງ, ນະຄອນປາກເຊ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ

ກະລຸນາໃສ່ເບີໂທລະສັບຂອງທ່ານ
LVI ສໍານັກງານໃຫຍ່ LVI ສໍານັກງານໃຫຍ່

LVI ສໍານັກງານໃຫຍ່
Mobile /Whatsapp:02091456356
Email: lvi@laovietinsurance.com
ທີ່ຢູ່: ຊັ້ນສາມ ຕຶກທະນາຄານລາວ -ຫວຽດ , ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ